Vedtægter

Vedtægt for foreningen Tværpolitisk IT

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 12. november 2019

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er ”Tværpolitisk IT“, forkortet ”TPIT”.

Stk. 2. Foreningens navn indgår i, men er ikke begrænset til, følgende binavne ”Tværpolitisk IT Tænketank”, ”Tænketanken Tværpolitisk IT”, ”Tværpolitisk IT Panel”, ”Panelet Tværpolitisk IT”.

Stk. 3. Foreningens CVR nummer er: 40941371

Stk. 4. Foreningens adresse og kontaktoplysninger ajourføres via CVR-registret.

Stk. 5. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Tværpolitisk IT arbejder som almennyttig forening for, at samfundet vælger den bedst egnede IT-sikkerhed og databeskyttelse i digitale løsninger.

Stk. 2. Formålet fremmes ved at bringe alle relevante kompetencer og ressourcer i spil overfor de politiske og erhvervsmæssige beslutningstagere.

Stk. 3. Foreningen ser det herudover som sit formål at bidrage med folkeoplysning omkring brugen af IT.

Stk. 4. Tværpolitisk IT arbejder uafhængigt af og repræsenterer ikke virksomheders, partiers eller organisationers særinteresser.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Som medlemmer optages enkeltpersoner og repræsentanter for politiske partier. Et enkelt parti kan godt have flere repræsentanter. Som politisk parti forstås partier med opstillingsret til folketinget.

Stk. 2. Principielt optages alle, men bestyrelsen kan afvise optagelse, dersom det skønnes, at ansøgeren vil obstruere foreningens virke.

Stk. 3. Bestyrelsen skal begrunde en eventuel afvisning over for ansøgeren og skal på anmodning af denne sætte sagen til endelig afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer efter samme princip som optagelsen af medlemmer.

Stk. 5. Kontingent fastsættes årligt på den ordinære generalforsamling. Foreningen kan vedtage at der for visse grupper af medlemmer er kontingent fritagelse.

Stk. 6. Udmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Betalt kontingent refunderes ikke.

Stk. 7. Medlemskab ophører automatisk fra forfaldsdagen ved manglende kontingentbetaling.

Stk. 8. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 4. Foreningens bestyrelse

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på tre personer.

Stk. 2. Disse personer vælges på generalforsamlingen og for en periode på et år. Der vælges tillige op til 3 suppleanter.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Dette skal ske senest 3 uger efter generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægt og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, herunder regler for indkaldelse og afholdelse af møder. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 6. Formanden fører en protokol over bestyrelsens beslutninger, som skal gøres tilgængelig for medlemmerne. De enkelte bestyrelsesmedlemmer har ret til at få optaget deres eventuelle særstandpunkter i tilknytning til beslutningerne.

Stk. 7. Bestyrelsen er bemyndiget til:

  • at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender
  • at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom
  • at meddele prokura

Stk. 8. I forhold til offentligheden repræsenteres foreningen fra sag til sag af de, der i en given sag, er givet mandat hertil i overensstemmelse med fastlagte interne samarbejdsregler. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen, hvem der har et sådant mandat.

§5. Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalender året

Stk. 2. Kassereren udarbejder regnskab og tilser at dette foreligger i revideret tilstand inden den ordinære generalforsamling.

§ 6. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning. Den indkaldes med mindst 21 dages varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk.

Stk. 3. Medlemmer er møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen med samme stemmevægt. Dog kan kun én repræsentant for hvert politisk parti deltage i afstemninger. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender opdateret dagsorden med oplysning om indkomne forslag senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

Stk. 6. Hvor intet andet er bestemt træffer generalforsamlingen sine beslutninger med simpelt flertal (over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

Stk. 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1.  Valg af dirigent
  2.  Formandens beretning
  3.  Regnskabsaflæggelse
  4.  Fastsættelse af årligt kontingent og principper for evt. kontingent fritagelser
  5.  Behandling af indkomne forslag
  6.  Valg af bestyrelse og suppleanter
  7.  Evt. Valg af revisor(er)

 § 7. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Den skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om dette over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 28 dage efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage.

§ 8. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal blandt de gyldigt afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. Ændringer af nærværende paragraf samt §2 og §9 træder dog først i kraft efter vedtagelse jf. §9.


§ 9. Ændring af formål eller opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen, ændring af dens formål (§2) samt ændring af krav til vedtægts-ændringer (§8) kan kun finde sted med 2/3 flertal blandt de gyldigt afgivne stemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 30 dages mellemrum.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning eller vidtgående formålsændring anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af generalforsamlingen eller overlades til bestyrelsen med et specifikt mandat fastsat af generalforsamlingen.

Som vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 12. november 2019,

Dirigent: Kim Weiss-Poulsen

Bestyrelsen: Mette Nikander, Bjørn Hansen, Kim Weiss-Poulsen

Høj Kvalitet og dygtig sparring

Høj Kvalitet og dygtig sparring

Engagerede fagfolk, med erfaring og relevant indsigt
Se vores arbejde

Se vores arbejde

Vi har leveret en lang række input, som du finder her
Er du interesseret?

Er du interesseret?

Er du nysgerrig og interesseret i hvordan vi arbejder og hvilke resultater vi kan skabe?